Mitigointi: mikä on mitigoida?

Mitigointi on toimenpide, jolla pyritään lieventämään, pienentämään tai vähentämään jotain ongelmaa tai haittaa. Mitigointi voi olla esimerkiksi keino torjua ilmastonmuutosta, vähentää katastrofin vaikutuksia tai estää tietoverkkorikollisuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on Mitigointi?

Vaikutusten lieventäminen on prosessi, jolla vähennetään haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja/tai vakavuutta. Sitä käytetään yleensä luonnonuhkien, kuten tulvien tai maanjäristysten, yhteydessä, mutta sitä voidaan soveltaa myös muihin riskeihin, kuten ihmisen toimintaan liittyviin riskeihin. Lieventämistoimia voidaan toteuttaa eri tasoilla, yksilöstä maailmanlaajuiseen tasoon.

Miksi riskienhallintaa tehdään?

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit sellaisissa rajoissa, ettei organisaation toiminta ole uhattuna, ja jotta voidaan vähentää epävarmuutta organisaation tavoitteiden toteutumisesta. Riskienhallinta on siis keino minimoida organisaation toiminnan keskeytymisen tai häiriöiden vaaraa sekä varmistaa, että tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Mitä Riskienhallintakeinoja on?

Riskienhallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen, jakaminen, siirtäminen ja ottaminen. Riskienhallinnan klassinen painopistealue, vahingontorjunta, voidaan ja- kaa vahinkoa ennalta ehkäiseviin toimiin, vahinkoa rajoittaviin toimiin ja jälkivahinkojen torjuntaan.

Miten tehdä riskianalyysi?

Yhteistyö on avain menestyksekkääseen riskianalyysiin. Tarvitaan laaja-alaista menetelmäosaamista ja kohteen tarkkaa määrittelyä. Riskianalyysi on aikaavievä prosessi, joten se pitää aikatauluttaa huolellisesti. Oppiminen ja motivaatio ovat tärkeitä tekijöitä onnistuneeseen riskianalyysiin. Luotava yhteinen käsitys riskistä ja sen hallinnasta on avain onnistuneeseen riskianalyysiin. Avoimuus ja luotettavuus ovat myös tärkeitä tekijöitä onnistuneeseen riskianalyysiin.

Mikä on Henkilöriski?

Henkilöriskeillä tarkoitetaan henkilöstöstä aiheutuvia riskejä yrityksen toiminnalle ja riskejä, joita yrityksen henkilöstöön voi kohdistua. Nämä riskit voivat tulla joko yrityksen sisältä tai sen ulkopuolelta. Pienessä yrityksessä henkilöriskit korostuvat.

Henkilöriskeistä huolimatta pienessä yrityksessä on usein hyvin tiivis yhteishenki, ja henkilöstön välillä voi olla vahvaa yhteistyötä. Pienessä yrityksessä työntekijät voivat tuntea itsensä myös vahvemmin osaavaksi ja arvostetuksi kuin suuressa yrityksessä.

Mitä riskejä yritystoimintaan liittyy?

Riski on mahdollisuus, että saattaa tapahtua jotain odottamatonta, joka voi vaikuttaa yrityksen toimintaan negatiivisesti. Yritystoiminnassa voi esiintyä liike-, sopimus-, vastuu-, tietoturva-, tuote-, ympäristö-, keskeytys- ja rikosriskejä. Riskit voidaan jakaa myös strategisiin, taloudellisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä vahinkoriskeihin. Vahinkoriskejä ovat omaisuus-, toiminta- ja henkilöriskit. Riskien hallinnalla pyritään minimoimaan riskejä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Mikä on riskianalyysi?

Riskianalyysi on järjestelmällinen prosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvia riskejä. Riskianalyysejä käytetään mahdollisten riskien todennäköisyyden ja vaikutusten määrittämiseen ja strategioiden kehittämiseen riskien lieventämiseksi tai minimoimiseksi.

Miten riskienhallintasuunnitelma tehdään?

Riskienhallintasuunnitelma laaditaan tunnistamalla ja arvioimalla ensin riskit. Tämän jälkeen suunnitellaan riskien lieventämistoimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Kolmannessa vaiheessa luodaan elvytyssuunnitelma, jos vahinko tapahtuu, ja suunnitellaan, miten vahingoista voidaan toipua.

Miten yritys voi varautua riskeihin?

Yrityksen on hyvä varautua riskeihin jo ennen yritystoiminnan alkua. Riskienhallinnan tavoitteena on minimoida yritykselle ja yrittäjälle mahdollisesti aiheutuvat vahinkot. Riskienhallinta alkaa siitä, että yritys tarkastelee, mitä vahinkoja se voi ylipäänsä saada. Yrityksen on hyvä laatia riskienhallintasuunnitelma, joka kattaa kaikki mahdolliset riskit. Suunnitelmassa on hyvä määritellä, miten yritys aikoo hallita riskejä. Yrityksen on myös hyvä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön, jotta se voi tarvittaessa saada vakuutuksen riskeille.

Miten riskejä voi luokitella?

Strategiset riskit ovat riskit, jotka vaikuttavat yrityksen pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Taloudelliset riskit ovat riskit, jotka vaikuttavat yrityksen taloudellisiin tuloksiin. Operatiiviset riskit ovat riskit, jotka vaikuttavat yrityksen toiminnan sujuvuuteen. Vahinkoriskejä ovat riskit, jotka vaikuttavat yrityksen vahinkojen määrään.

Jätä kommentti