Mitä tarkoittaa ry?

Rekisteröity yhdistys (ry) on yhteisö, joka on rekisteröity Suomessa. Se on oikeuskelpoinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia tietyn tarkoituksen hyväksi. Yhdistykset voivat toimia esimerkiksi sosiaalisena, kulttuurisena, urheilullisena, koulutuksellisena tai tiedollisena toimintayksikkönä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mitä tarkoittaa ry

Onko ry yritys?

Rekisteröity yhdistys tai säätiö voidaan kutsua yhteiskunnalliseksi yritykseksi, jos sillä on markkinoilla myytävää, avustusvaroista itsenäistä liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa, että ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa tai hyötyä yhteiskunnalle. Yhteiskunnalliset yritykset ovat yleensä palveluja tarjoavia yrityksiä, jotka tarjoavat julkisille sektoreille ja yksityisille yrityksille erilaisia palveluja.

Miten perustaa ry?

Yhdistyksen perustamisilmoitus tehdään PRH:lle yhdistysrekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoitus voidaan tehdä joko ohjatusti tai liittämällä siihen yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tulee olla rekisteröity yhdistysrekisteriin, jotta se voi saada toimintansa tarkoituksenmukaiseksi ja saada yhdistyksen merkityksi.

Miksi yhdistys kannattaa rekisteröidä?

Yhdistysrekisteriin rekisteröityminen tuo yhdistykselle lukuisia etuja ja mahdollisuuksia. Yhdistysrekisteriin rekisteröityneenä yhdistyksenä voit muun muassa tehdä sopimuksia, käydä kauppaa ja omistaa kiinteää omaisuutta. Yhdistysrekisteriin rekisteröityminen on myös tärkeää, jos yhdistys haluaa saada julkisen rahoituksen tai vakuutukset. Yhdistysrekisteriin rekisteröityminen on hyvä tapa varmistaa yhdistyksen toiminnan jatkuvuus ja laatu.

Millä tavalla rekisteröity yhdistys eroaa Rekisteröimättömästä?

Rekisteröity yhdistys on virallisesti rekisteröity ja siten oikeuskelpoinen. Yhdistysrekisteriin ilmoittamalla yhdistys sitoutuu noudattamaan yhdistyslakia, ja sen toiminnassa on siten virallinen asema. Rekisteröimätön yhdistys taas ei ole virallisesti rekisteröity, eikä siten sitoudu noudattamaan yhdistyslakia. Yhdistyksen sopimuksista vastaavat sen allekirjoittaneet henkilöt itse, ja toiminta on vapaamuotoisempaa.

Voiko yhdistys maksaa palkkaa?

Yhdistys voi maksaa palkkaa hallituksen jäsenille tai toiminnassa mukana oleville henkilöille. Palkkio voidaan maksaa myös ulkopuolisille henkilöille, jotka ovat auttaneet yhdistystä toiminnassaan. Palkkioita maksetaan usein esimerkiksi projektityöstä, tapahtumien järjestämisestä tai muista vastaavista tehtävistä. Palkkioiden maksuun tarvitaan yhdistyksen hallituksen päätös. Palkkiot voidaan maksaa myös tilikauden jälkeen, jolloin ne ovat veronalaisia tuloja.

Onko ry Y-tunnus?

Kyllä, yhdistyksellä on Y-tunnus.

Saako ry tehdä voittoa?

Yhdistys saa tehdä voittoa, ja joskus se on jopa pakko, jotta rahat riittäisivät pitkällä tähtäimellä. Voittoa tavoittelematon tarkoittaa sitä, että yhdistys ei saa tekemästään voitosta jakaa osinkoa tms. etua jäsenilleen.

Miten ry toimii?

Ry on yksi yleisimmistä yhdistystyyppiä Suomessa. Se on oikeuskelpoinen yhdistys, jonka jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Ry:n toiminta perustuu yhdistyslain säännöksiin. Yhdistyksen tarkoituksena voi olla esimerkiksi sosiaalinen, kulttuurinen, urheilullinen tai koulutuksellinen toiminta. Yhdistys voi myös toimia yrityksen tai yhteisön edunvalvontajärjestönä.

Onko yhdistys verovelvollinen?

Kyllä, yhdistys on arvonlisäverovelvollinen arvonlisäverolain perusteella. Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan voittoa tavoittelematon yhteisö on kuitenkin arvonlisäverovelvollinen vain tuloverolaissa tarkoitetusta elinkeinotoiminnasta saadusta tulosta.

Kuka on yhdistyksen jäsen?

Yhdistyksen jäsen on henkilö tai oikeushenkilö, joka tukee yhdistyksen tarkoitusta ja toimii sen toteuttamiseksi.

Pitääkö yhdistyksellä olla Y-tunnus?

Ei, Suomessa rekisteröidyltä yhdistykseltä ei vaadita Y-tunnusta. Jos yhdistyksellä oli Y-tunnus ennen uudistusta, sama Y-tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyvää. Y-tunnus on Patentti- ja rekisterihallituksen tai Verohallinnon yritykselle tai yhteisölle antama yksilöivä tunniste.

Mikä on järjestön ja yhdistyksen ero?

Järjestöt ja yhdistykset ovat kansalaisyhteiskunnan tärkeitä toimijoita. Järjestöillä viitataan usein yleisemmin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin, kun taas yhdistys on hallinnollinen termi. Yhdistykset ovat yleensä rekisteröityjä ja niillä on oma hallinto, säännöt ja toimintaperiaatteet. Järjestöillä ei yleensä ole hallinnollista asemaa, vaan ne ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden tarkoituksena on edistää tiettyä asiaa tai tukea joukko ihmisiä.

Voiko yhdistys lahjoittaa rahaa?

Kyllä, voittoa tavoittelematon organisaatio voi lahjoittaa rahaa toiselle voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle. Lahjoitus on tehtävä vastaanottavan organisaation tehtävän edistämiseksi, ja lahjoittavan organisaation hallituksen on hyväksyttävä se. Lahjoitus on myös dokumentoitava asianmukaisesti.

Voiko yhdistyksen puheenjohtaja olla rahastonhoitaja?

Yhdistyksen puheenjohtaja voi toimia myös rahastonhoitajana. Yhdistyslaki ei määrittele hallituksesta muuta, kuin puheenjohtajan ja jäsenet. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat mallisääntöjen mukaan olla myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä.

Voiko yhdistyksen puheenjohtaja erota?

Kyseessä on A-tapaus, eli puheenjohtaja on valittu yhdistyksen kokouksessa. Tällöin puheenjohtajan eroaminen tapahtuu samalla tavalla kuin hallituksen jäsenen eroaminen. Yhdistyksen säännöissä tulee olla määritelty, miten ero tapahtuu. Yleensä se tapahtuu ilmoittamalla erosta yhdistyksen hallitukselle tai sihteerille/puheenjohtajalle.

Voiko yhdistys palkata työntekijän?

Kyllä, yhteiskunta voi palkata työntekijän. Työntekijän palkkaamisesta päättää seuran hallitus, ja asia käsitellään hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus valtuuttaa myös henkilön (henkilöt), joka toimii työntekijän esimiehenä, perehdyttää työntekijän, hoitaa palkanlaskennan, ottaa vastaan työhakemuksia jne.

Voiko yhdistys antaa lahjakortin?

Ei, seura ei voi antaa lahjakorttia verovapaasti, koska verovapaus koskee vain työnantajalta saatuja etuuksia.

Milloin yhdistys on ALV velvollinen?

Yhteisö on arvonlisäverovelvollinen hakeuduttuaan arvonlisäverovelvolliseksi, jos se harjoittaa yritystoimintaa, ellei tätä toimintaa ole Suomen lainsäädännössä nimenomaisesti vapautettu arvonlisäverosta. Joissakin tapauksissa hakemus voi koskea vain osaa yhteisön toiminnasta.

Kuka voi saada Y-tunnuksen?

Y-tunnus on Suomessa käytössä oleva yritystunnus, joka myönnetään kaikille niille yrityksille ja yhteisöille, jotka rekisteröityvät ensimmäisen kerran kauppa- tai säätiörekisteriin, verottajan työnantajarekisteriin, ennakkoperintärekisteriin tai ALV-velvollisten rekisteriin. Yrityksellä tai yhteisöllä voi olla vain yksi Y-tunnus.

Kuka antaa Y-tunnuksen?

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tai Verohallinto myöntää Y-tunnuksen, kun ilmoitus rekisteröidään YTJ-järjestelmään.

Mistä yritykselle sää Y-tunnuksen?

Uusi yritys saa Y-tunnuksen heti, kun yrityksen jättämä perustamisilmoitus kirjataan PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Voiko ry tehdä voittoa?

Voittoa tavoittelematon yhdistys saa tehdä voittoa, joka käytetään yhdistyksen toiminnan tukemiseen. Voitto voidaan käyttää esimerkiksi yhdistyksen toimitilojen ylläpitämiseen tai uusien toimitilojen hankintaan. Yhdistys voi myös käyttää voittoa jäsenistön edun mukaisiin hankintoihin, kuten koulutukseen tai tapahtumiin.

Milloin yhdistys on verovelvollinen?

Yhdistys on verovelvollinen tulostaan tuloverolain, elinkeinoverolain ja maatilatalouden tuloverolain säännösten mukaisesti.

Mitä järjestöjä on?

Suomessa on tuhansia erilaisia järjestöjä. Niitä voidaan perustaa mihin tahansa tarkoitukseen, kunhan se on lain sallimissa rajoissa. Joitakin järjestöjä perustetaan uskonnollisista syistä, toisia poliittisista syistä ja taas toisia hyväntekeväisyystarkoituksiin. Jotkut järjestöt ovat hyvin suuria, ja niissä on satoja tai jopa tuhansia jäseniä, kun taas toiset ovat paljon pienempiä, ja niissä on vain kourallinen jäseniä.

Pitääkö yhdistyksen maksaa alv?

No, yhdistyksen ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, koska se toimii yleishyödyllisenä toimintana. Arvonlisäverolain 4 $:n perusteella yhdistyksen yleishyödylliset myynnit ovat arvonlisäverottomia, ja elinkeinotoiminnan myynnit arvonlisäverolain 3 $:n perusteella, koska vähäisen toiminnan raja ei ylity. Yhdistyksen ei ole ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Jätä kommentti