Mitä tarkoittaa prokuristi?

Prokuristi on yrityksen työntekijä, jolla on valtuutus eli prokura tehdä liiketoimia yrityksen nimissä. Prokuristi vastaa yrityksen asioista ja toimii yrityksen edustajana. Prokuristilla on oikeus tehdä yrityksen puolesta sopimuksia ja sitova päätöksiä. Prokuristin tehtävänä on myös huolehtia yrityksen toiminnan sujuvuudesta ja vastata yrityksen taloudellisesta hyvinvoinnista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta prokuristi

Mitä on prokuristi?

Prokuristi on yrityksen edustaja, jolla on oikeus tehdä yrityksen puolesta sopimuksia ja muuta vastaavaa. Prokuristi voidaan määrätä esimerkiksi hoitamaan yrityksen taloudellisia asioita tai vastaamaan yrityksen yhteyksistä asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Prokuristin tehtävät ja vastuut määritellään yrityksen sisäisessä prokuristisäännössä.

Kuka voi olla prokuristi?

Prokuristi voi olla vain fyysinen henkilö. Esimerkiksi toinen yhtiö ei voi toimia prokuristina. Prokura annetaan aina nimetylle henkilölle, eikä prokuristi voi siirtää sitä toiselle henkilölle. Prokuristi voi kuitenkin kelpoisuutensa rajoissa antaa päämiestään sitovia rajoitetumpia valtuuksia.

Onko Prokuristilla nimenkirjoitusoikeus?

Kyllä, prokuristilla on oikeus allekirjoittaa yrityksen puolesta. Hän voi edustaa yhtiötä rajoitetusti kaikissa liiketoimissa.

Onko toimitusjohtajalla nimenkirjoitusoikeus?

Prokura voidaan myöntää myös toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajalla on yleensä nimenkirjoitusoikeus, joten hänellä on oikeus edustaa yritystä yksin tai yhdessä muun prokuristin kanssa. Yhtiöjärjestyksen määräykset voivat kuitenkin rajoittaa toimitusjohtajan edustamisoikeuksia.

Mitä prokuristi saa tehdä?

Prokuristi saa tehdä kaikki ne asiat, jotka liittyvät yrityksen liiketoimintaan ja jotka ovat päämiehen etujen mukaisia. Prokuristi voi esimerkiksi allekirjoittaa sopimuksia, avata tiliä yritykselle tai tehdä kiinteistökauppoja päämiehen puolesta. Prokuristin tulee kuitenkin aina toimia päämiehen etujen mukaisesti ja hänen on oltava tietoinen päämiehen tarkoista tavoitteista ja toiveista.

Kuka voi allekirjoittaa sopimuksen?

Sopimuksen voi allekirjoittaa yhtiön työntekijä, jolla on oikeus asemansa puolesta tai valtakirjalla valtuutettuna tehdä sopimuksia työnantajan puolesta. Jos on epävarmaa, onko sopimuskumppanin edustajalla oikeutta allekirjoittaa sopimus, on varminta tarkistaa asian yhtiön kaupparekisteriotteesta.

Kenellä on nimenkirjoitusoikeus?

Lainmukainen nimenkirjoitusoikeus Osakeyhtiöissä oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi on osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksella, toimitusjohtajalla ja prokuristilla. Henkilöyhtiöissä se on yleensä vastuunalaisilla yhtiömiehillä. Toiminimessä sen kirjoittaa toiminimenhaltija (ammatinharjoittaja).

Mikä on nimenkirjoitusoikeus?

Nimenkirjoitusoikeus on oikeus toimia yrityksen nimissä. Se voidaan antaa yrityksen henkilökunnalle tai muille yrityksen edustajille. Nimenkirjoitusoikeus voidaan käyttää esimerkiksi sopimusten tekemiseen, pankkiasiointiin tai muihin yrityksen toimintoihin. Nimenkirjoitusoikeuden haltija vastaa toimistaan yrityksen nimissä ja on vastuussa niistä.

Kuka voi antaa valtakirjan?

Valtakirjan voi antaa vain yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu yhtiön edustaja. Valtuutettu asema perustuu valtakirjaan, valtuuttajan tiedonantoihin tai kolmannen osapuolen todistukseen valtuuttajan kelpoisuudesta. Valtuutus on voimassa vain sen määritettynä aikana ja sen voi peruuttaa hallitus, toimitusjohtaja tai muu yhtiön edustaja.

Kuka on yrityksen vastuuhenkilö?

Yrityksen vastuuhenkilö on henkilö, joka on valtuutettu edustamaan yritystä ja jonka tehtävänä on huolehtia yrityksen toiminnasta. Vastuuhenkilöllä on oikeus päättää yrityksen asioista ja hallita yritystä.

Mitä tarkoittaa hallituksen varajäsen?

Hallituksen varajäsen on yhtiön hallituksen jäsen, jonka osakkeenomistajat valitsevat täyttämään avoimen hallituksen jäsenen paikan. Jos hallituksen jäsen kuolee, eroaa tai erotetaan tehtävästään, varajäsen astuu hänen tilalleen.

Milloin on säädetty Prokuralaki?

Prokuralaki on säädetty 1 päivänä syyskuuta 1985.

Kenellä on prokura?

Prokura on yrityksen hallituksen antama valtuutus, jonka saajalla on oikeus edustaa yritystä liiketoiminnassa. Myös prokura tulee olla kirjattuna yrityksen virallisiin kaupparekisterin dokumentteihin. Prokura voidaan myöntää yrityksen omistajalle, hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle. Prokuralla voidaan edustaa yritystä esimerkiksi sopimusten solmimisessa, pankkiasioinnissa tai muissa virallisissa asioissa.

Miten prokura annetaan?

Prokura voidaan antaa joko kirjallisella prokuravaltakirjalla tai merkitsemällä se kaupparekisteriin. Perusperiaate on, että prokuristi saa kaikessa, mikä kuuluu yhtiön liikkeen harjoittamiseen, toimia yhtiön puolesta ja kirjoittaa yhtiön toiminimen.

Voiko toimitusjohtaja olla hallituksen puheenjohtaja?

Toimitusjohtaja voi pienissä yhtiöissä toimia hallituksen puheenjohtajana, vaikka tätä ei periaatteessa pidetä suositeltavana, koska hallituksen tehtävänä on valvoa toimitusjohtajaa. Varapuheenjohtaja voidaan valita, mutta häntä ei merkitä kaupparekisteriin muuten kuin normaalisti hallituksen varsinaisena jäsenenä.

Mistä löytyy Y-tunnus?

Y-tunnus löytyy YTJ-palvelusta.

Mitä tarkoittaa toiminimen kirjoittaminen?

Toiminimen kirjoittaminen tarkoittaa, että yhtiömiehellä on oikeus kirjoittamalla yhtiön toiminimi tehdä yhtiön puolesta sopimuksia sekä antaa tahdonilmaisuja viranomaisille, esimerkiksi tuomioistuimille.

Mitä tarkoittaa yhtiön edustaminen?

Yhtiön edustaminen tarkoittaa sitovien tahdonilmaisujen antamista yhtiön puolesta, esimerkiksi tarjousten tekemistä tai sopimusten solmimista. Kun teet sopimuksia, varmista, että vastapuolella on henkilö, joka saa edustaa yhtiötään. Yhtiön edustaminen on tärkeää, koska se määrittelee, miten yhtiö voidaan sitoutua velvoitteisiin. Edustajan on oltava tarkkaavainen ja huolellinen, ja hänen on noudatettava yhtiön sääntöjä ja määräyksiä.

Mikä on Asemavaltuutus?

Asemavaltuutus tarkoittaa sitä, että tietty henkilö on asemansa perusteella valtuutettu tekemään sopimuksia ja muita oikeustoimia sitovasti toisen tahon (tyypillisesti yrityksen) puolesta. Esimerkiksi valtakirjaa ei siis tarvita. Asemavaltuutus voidaan myöntää esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajalle, joka on yrityksen edustaja ja päättäjä. Asemavaltuutus on yritykselle hyödyllinen, sillä se helpottaa sopimusten tekemistä ja oikeustoimien suorittamista.

Mitä Kaupparekisteriotteesta selviää?

Kaupparekisteriotteesta selviää yrityksen kaupparekisteriin ilmoittamat viralliset tiedot, kuten toiminimi, kotipaikka- ja kunta, osoitetiedot, toimiala sekä vastuuhenkilöt. Kaupparekisteriote sisältää yrityksen kaikki aputoiminimet, hallituksen jäsenet, muut vastuuhenkilöt ja prokuristit eli nimenkirjoittajat.

Milloin hallituksen varajäsen voi edustaa yhtiötä?

Hallituksen varajäsen tai toimitusjohtajan sijainen, kuten hallituksen varapuheenjohtajakin, voivat siten tullessaan asianomaisen henkilön tilalle edustaa yhtiötä tähän asemaan kuuluvan oikeuden puitteissa, vaikka heillä itsellään ei olisi omaan asemaansa liittyvää edustamisoikeutta tai tämä oikeus olisi rajoitetumpi.

Mistä näkee yrityksen hallituksen jäsenet?

Kaupparekisteritiedot sisältävät tietoja myös yrityksen hallituksen jäsenistä. Tietoja voi hakea rekisteröitymällä Kaupparekisteriin. Rekisteröityminen on maksullista.

Mistä saa oman yrityksen Kaupparekisteriotteen?

Kaupparekisteriotteen saa oman yrityksen Y-tunnusta syöttämällä Virre-tietopalveluun. Avautuvalta Yrityksen perustiedot -näytöltä näet maksuttomat perustiedot. Voit tulostaa tai tallentaa laitteellesi avautuneen pdf-dokumentin. Jos et tiedä yrityksen Y-tunnusta, niin voit hakea tietoja ensin yrityksen nimellä.

Voiko varajäsen olla hallituksen puheenjohtaja?

Ei, hallituksen jäsen ei voi olla myös hallituksen puheenjohtaja. Tämä johtuu siitä, että hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa johtaa hallituksen kokouksia ja varmistaa niiden sujuvuus. Se, että hallituksen jäsen toimii myös puheenjohtajana, olisi sekavaa eikä mahdollistaisi hallituksen tehokasta toimintaa.

Kuka nimittää varatoimitusjohtajan?

Hallitus voi nimittää varatoimitusjohtajan, jos yhtiössä on toimitusjohtaja tai jos samaan aikaan valitaan toimitusjohtaja. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että hallitus on velvollinen nimittämään toimitusjohtajan sijaisen toimitusjohtajan tilalle.

Onko puheenjohtaja hallituksen jäsen?

Puheenjohtaja on hallituksen jäsen, mutta hänellä ei ole sen suurempaa valtaa kuin muilla jäsenillä. Hallitus päättää asioista yhdessä enemmistöllä, ja ainoastaan äänestystilanteessa, jossa äänet menevät tasan, puheenjohtajan kanta ratkaisee. Tästäkin voidaan poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

Onko skannattu allekirjoitus pätevä?

Skannattu allekirjoitus on lailla vahvistettu päteväksi tavaksi viimeistellä sopimukset Suomessa ja koko EU:ssa.

Onko PDF allekirjoitus pätevä?

Monissa maissa ympäri maailmaa sähköisiä allekirjoituksia pidetään laillisina, luotettavina ja täytäntöönpanokelpoisina. Lakien sisältö voi vaihdella, mutta Acrobat Signin avulla niiden noudattaminen on helppoa.

Onko sähköposti kirjallinen sopimus?

Kyllä, sähköpostia voidaan pitää kirjallisena sopimuksena. Jos sopimus edellyttää lain mukaan kirjallista sopimusta, riittää sähköpostiviesti, jonka sisältöä ei voida yksipuolisesti muuttaa ja joka on molempien osapuolten saatavilla.

Kuka voi olla toimitusjohtaja?

Toimitusjohtajana voi toimia täysi-ikäinen luonnollinen henkilö. Oikeushenkilönä, esimerkiksi osakeyhtiön tai muun yhteisön, toimiminen on kielletty. Alaikäinen voi olla toimitusjohtaja.

Kuka voi olla hallituksen jäsen?

Hallituksen jäsenen on oltava täysivaltainen luonnollinen henkilö. Hallituksen jäsen ei voi olla alaikäinen, holhouksenalainen, konkurssiin asetettu tai liiketoimintakiellossa oleva henkilö. Hallituksen jäseneksi ei kannata valita ketä tahansa.

Mitä tarkoittaa hallituksen puheenjohtaja?

Hallituksen puheenjohtaja on henkilö, joka johtaa hallituksen kokouksia. Hän vastaa myös hallituksen toiminnasta ja päätöksenteosta. Puheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenten kesken ja hänellä on usein myös erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Puheenjohtaja voi esimerkiksi päättää kokouksen aikataulusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Onko sopimus pätevä ilman allekirjoitusta?

Kirjallisesti tehty sopimus on yleensä pätevä ilman allekirjoitusta, mutta suullisesti tehdyt sopimukset ovat yleensä päteviä vain, jos niitä on vahvistettu jollakin tavoin. Esimerkiksi kiinteistökauppoja ei voida tehdä suullisesti, vaan ne on tehtävä kirjallisesti. Avioehtoja ei myöskään voida tehdä suullisesti, vaan ne on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava virallisesti.

Voiko allekirjoituksen tehdä tietokoneella?

Kyllä, voit allekirjoittaa PDF-dokumentin tietokoneella. Avaa PDF-dokumentti tai -lomake. Napsauta työkalurivin Allekirjoita-painiketta. Voit myös valita Työkalut > Täytä ja allekirjoita tai napsauttaa asiakirjaa hiiren kakkospainikkeella ja valita Täytä ja allekirjoita. Fill & Sign -työkalu tulee näkyviin.

Kuka voi tehdä pätevän sopimuksen?

Sopimuksen tekijöillä tulee olla riittävä kelpoisuus ja toimivalta kyseessä olevan oikeustoimen tekemiseen. Pääsääntöisesti sopimuksia voivat tehdä ainoastaan oikeustoimikelpoiset täysi-ikäiset henkilöt sekä juridiset henkilöt ja organisaatiot, kuten esimerkiksi osakeyhtiö, valtio, säätiö ja kommandiittiyhtiö.

Kuka päättää osakeyhtiön asioista?

Osakeyhtiön asioista päättää varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin ja se voi päättää kaikista asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat sille. Yhtiökokous on aina pakollinen ja hallituksen tulee kutsua se koolle kerran vuodessa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Montako jäsentä hallitukseen kuuluu?

Suomen osakeyhtiölain mukaan hallituksessa on oltava yhdestä viiteen jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Lisäksi hallitukseen on nimettävä vähintään yksi varajäsen, jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme.

Onko yritys kaupparekisterissä?

Kyllä, kaikki yritykset Suomessa on rekisteröitävä kaupparekisteriin. Voit hakea yrityksiä Y-tunnuksen tai toiminimen perusteella yritystietojärjestelmästä (BIS). Hakutuloksista saat perustiedot yrityksestä ilmaiseksi, ja voit ostaa rekisteröintitodistuksen tai muita maksullisia tuotteita.

Miten luon sähköisen allekirjoituksen?

Voit luoda sähköisen allekirjoituksen napsauttamalla työkalurivin Sign-painiketta tai Sign-kuvaketta. Huomautus: Jos työkalurivillä ei ole Allekirjoita-painiketta, napsauta työkaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tiedosto > Lisää teksti tai allekirjoitus.

Miten tehdä allekirjoitus?

Voit luoda allekirjoituksen kirjoittamalla, piirtämällä tai lisäämällä kuvan omasta käsinkirjoitetusta allekirjoituksestasi. Voit myös lisätä tekstiä, kuten nimesi, yrityksesi nimen, ammattinimikkeesi tai päivämäärän. Kun tallennat asiakirjan, allekirjoituksesta ja tekstistä tulee osa PDF-asiakirjaa.

Miten lisätä sähköinen allekirjoitus?

Sähköisen allekirjoituksen lisääminen Microsoft Officessa on yksinkertaista. Valitse Lisää > Allekirjoitusrivi. Valitse Microsoft Office Signature Line. Voit kirjoittaa nimesi Ehdotettu allekirjoittaja -kenttään. Voit myös lisätä ammattinimikkeen Suggested Signer’s Title -kenttään.

Voiko hallituksen jäsen valtuuttaa?

Ei, hallituksen jäsen ei voi delegoida toiselle henkilölle valtuuksia toimia hallituksen kokouksessa hänen puolestaan. Tämä eroaa osakkeenomistajien kokouksesta, jossa osakkeenomistaja voi siirtää äänioikeutensa toiselle henkilölle valtakirjan välityksellä.

Milloin hallitus on päätösvaltainen?

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla.

Kenellä on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus?

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja yhdistyksen säännöissä mainituilla henkilöillä. Yhdistyksen nimen kirjoitusoikeuden muutokset on aina ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekisteriin.

Mikä on virallinen allekirjoitus?

Virallinen allekirjoitus on allekirjoitus, jolla vahvistetaan allekirjoittajan henkilöllisyys ja sitoudutaan asiakirjaan, esimerkiksi sopimukseen. Viralliset allekirjoitukset ovat yleensä todistettuja ja notaarin vahvistamia, jotta niiden pätevyys voidaan varmistaa.

Miksi sähköinen allekirjoitus?

Sähköisten allekirjoituspalveluiden käytöstä on monia etuja. Näiden palvelujen avulla asiakirjoja voidaan hallinnoida sähköisesti ja arkistoida automaattisesti sähköiseen arkistoon. Tämä helpottaa asiakirjojen seurantaa sen jälkeen, kun ne on allekirjoitettu. Lisäksi asiakirjat voidaan arkistoida niille tarkoitettuihin kansioihin, mikä helpottaa järjestämistä ja hakua.

Mitä ei voi allekirjoittaa sähköisesti?

Kaikkia kirjaamishakemuksiin liittyviä asiakirjoja ei voi allekirjoittaa sähköisesti, koska niihin liittyy laissa määrättyjä muotovaatimuksia. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi testamentit ja perinnönjaot. Toisaalta on asiakirjoja, joiden muotovaatimukset eivät ole yhtä tiukkoja.

Pitääkö Prokura rekisteröidä?

Prokura on laillinen oikeus toimia toisen puolesta, ja se on voimassa, kunnes se puretaan tai peruutetaan. Prokuristin toimivalta on laaja, ja hän saa toimia päämiehensä puolesta kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liiketoimintaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Prokura voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin, jolloin se on julkisesti nähtävissä. Rekisteröiminen on suositeltavaa, sillä se lisää luottamusta liiketoimintaan ja auttaa välttämään mahdollisia riitoja.

Onko toimitusjohtajalla Nimenkirjoitusoikeus?

Kyllä, toimitusjohtajalla on oikeus allekirjoittaa yhtiön puolesta yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Kuka voi allekirjoittaa yrityksen puolesta?

Kuka tahansa yrityksen edustaja voi allekirjoittaa yrityksen puolesta. Tämä voi olla joko hallitus, toimitusjohtaja tai muu yrityksen edustaja. Valtuutus on pätevä, jos se on yrityksen kelpoisuutta rajoittavan henkilön allekirjoittama.

Onko osakeyhtiön yhtiökokouksella oikeus edustaa yhtiötä?

Osakeyhtiön yhtiökokouksella ei ole oikeutta edustaa yhtiötä. Yhtiökokous on yhtiön sääntöjen mukaan yhtiön päätöksentekovaltuutettu elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous tekee päätökset yhtiön toiminnasta ja taloudesta. Yhtiökokous voi kuitenkin antaa hallitukselle valtuudet päättää jostain asiasta tai tehdä päätöksiä yhtiön puolesta.

Kenellä on Prokura?

Prokura on yrityksen hallituksen antama valtuutus, jonka saajalla on oikeus edustaa yritystä liiketoiminnassa. Myös prokura tulee olla kirjattuna yrityksen virallisiin kaupparekisterin dokumentteihin.

Onko hallituksen varajäsen vastuuhenkilö?

Hallituksen jäsenen varajäsen ei ole osakeyhtiölaissa tarkoitettu vastuuhenkilö. Hallituksen varajäsen voi kuitenkin joutua vastuuseen, jos yhtiön varsinainen hallituksen jäsen on estynyt toimimaan ja hallituksen varajäsen toimii hänen sijaisenaan.

Miten allekirjoitan sähköisen työhakemuksen?

Jotta voit allekirjoittaa digitaalisen työhakemuksen, tarvitset digitaalisen allekirjoituksen. Sen voi saada useista eri lähteistä, mutta yleisin on valtion myöntämä henkilöllisyystodistus. Kun sinulla on digitaalinen allekirjoitus, voit allekirjoittaa työhakemuksen klikkaamalla ”Allekirjoita”-painiketta.

Kenellä on Nimenkirjoitusoikeus osakeyhtiössä?

Osakeyhtiössä nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla tai muulla hallituksen jäsenellä. Nimenkirjoitusoikeus voidaan myös antaa yrityksen toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle, jolla on erityisiä tehtäviä nimenkirjoitusoikeuden käyttämisessä.

Mistä voi tarkistaa Nimenkirjoitusoikeuden?

Nimenkirjoitusoikeuden voi tarkistaa kaupparekisteristä henkilötunnuksen perusteella. Henkilötunnuksia on alettu rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin vuonna 1994.

Jätä kommentti