mitä tarkoittaa kliininen: Mikä on kliininen?

Kliininen lääketiede on lääketieteen osa-alue, joka keskittyy ihmisen sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Se käsittelee myös ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä. Kliininen lääketiede on kehittynyt vuosisatojen aikana ja se on hyvin monimuotoinen ala, joka sisältää useita eri osa-alueita.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mitä tarkoittaa kliininen

Mitä tarkoittaa kliininen arvio?

Kliininen arviointi on järjestelmällinen ja suunniteltu prosessi, jossa tuotetaan, kerätään, analysoidaan ja arvioidaan jatkuvasti laitetta koskevia kliinisiä tietoja.

Mitä tarkoittaa kliininen status?

Kliininen status tarkoittaa potilaan nykytilan tutkimista vastaanotolla (tai vastaavassa). Kliininen status voidaan tallentaa sairauskertomukseen ja se auttaa lääkäriä tai muita terveydenhuollon ammattilaisia ??määrittämään, miten potilas on parantunut tai heikentynyt viimeisimmän vastaanoton jälkeen.

Mitä tarkoittaa kliinisesti todistettu?

Kliinisesti todistettu tarkoittaa sitä, että tuotteen tehot on todettu kliinisissä olosuhteissa, objektiivisia mittareita käyttäen ja lääketieteen ammattilaisen valvonnassa. Testaus on siis suoritettu kliinisissä olosuhteissa, ja tehot ovat todistettavissa. Kliinisesti todistettujen tuotteiden tehoja voidaan siis luotettavasti arvioida ja ne ovat lääketieteellisesti päteviä.

Mitä tarkoittaa kliinisesti testattu?

Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan sitä, että tuote, esimerkiksi lääke, on testattu lääketieteen kriteerein. Ensin tuote testataan terveillä koehenkilöillä ja sitten erilaisilla potilasryhmillä. Kliinisellä tutkimuksella voidaan selvittää tuotteen teho ja turvallisuus. Tutkimukset ovat usein pitkiä ja monivaiheisia, ja ne tehdään tarkasti säännösteltyjen ohjeiden mukaisesti. Kliinisesti testattu tuote on lääketieteellisesti turvallinen ja tehokas.

Mikä on kliininen kuva?

Kliininen kuva on potilaan tai sairauden käyttäytymisen ja oireiden selvittäminen ja arviointi. Se on yksi keino sairauden diagnosoimiseksi ja hoidon suunnitteluun. Kliinisen kuvasta voi olla hyötyä myös tutkimusta tehtäessä.

Mikä on kliininen hoitotyö?

Kliininen hoitotyö on sairaanhoitajan tärkein tehtävä. Sairaanhoitaja pyrkii parantamaan potilaan terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisemään ja hoitamaan sairauksia. Kliinisen osaamisen avulla sairaanhoitaja voi tehokkaasti auttaa potilaita. Kliininen osaaminen on sairaanhoitajan tärkein työkalu, ja sitä tulisi kehittää jatkuvasti.

Miksi tehdään kliinisiä tutkimuksia?

Kliiniset lääketutkimukset ovat tarpeen, jotta voidaan selvittää, ovatko uudet lääkehoidot sekä turvallisia että tehokkaita. Tavoitteena on löytää parempia tapoja hoitaa ja ehkäistä sairauksia. Kliiniset tutkimukset ovat tärkeä osa lääketieteen kehitystä, ja ne auttavat lääkäreitä ja hammaslääkäreitä määrittämään, mikä hoito on tehokkain potilaalle.

Mitä on diagnoosi?

Diagnoosi on lääketieteellinen lausunto terveysongelman, sairauden tai tilan syistä, ja se muodostaa perustan näyttöön perustuvalle hoidolle. Diagnoosin tekemistä varten terveydenhuollon ammattilainen ottaa yleensä potilaskertomuksen ja tekee lääkärintarkastuksen. Hän voi myös määrätä testejä, kuten verikokeita tai kuvantamistutkimuksia. Diagnoosin perusteella laaditaan hoitosuunnitelma.

Mikä on koejärjestely?

Koejärjestely on toimenpide, jolla pyritään saamaan tietoa tutkittavasta aiheesta. Koejärjestelyt voidaan jakaa laboratorio- ja kenttätutkimuksiin. Laboratoriotutkimuksissa käytetään usein laitteita ja menetelmiä, joilla voidaan saada tarkkoja ja täsmällisiä tuloksia. Kenttätutkimuksissa tutkitaan ympäristöä ja sen vaikutuksia ihmisiin ja eläimiin.

Mikä on lääketieteellinen tutkimus?

Lääketieteellinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään ihmisen tai ihmisen alkion tai sikiön aineita tieteen kehittämisen tai sairauksien diagnostiikan, hoidon tai ehkäisyn tarkoituksiin. Lääketieteellinen tutkimus voi olla kliininen tutkimus, jossa käytetään ihmisen aineita, kuten veren tai näytteitä soluista ja tekonivelistä, tai laboratoriotutkimus, jossa käytetään ihmisen aineita, kuten soluja, tai eläinkokeita.

Mitä tarkoittaa kliininen fysiologia?

Kliininen fysiologia tutkii ihmisen elintoimintoja erilaisten mittausten avulla. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi sydän ja verenkiertoelimistö, hengityselimistö ja maha-suolikanava. Osa mittauksista tehdään tutkimusyksikössä, osa tehdään mukana kannettavan tutkimuslaitteen avulla potilaan normaalissa kotiympäristössä. Kliinisen fysiologian avulla pyritään selvittämään, miten erilaiset sairaudet vaikuttavat ihmisen elintoimintoihin, ja löytämään uusia hoitomuotoja näille sairauksille.

Mitä on kliininen neurofysiologia?

Kliininen neurofysiologia on lääketieteellinen tutkimusala, joka tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston sähköisiä toimintoja. Tyypillisiä tutkimuksia ovat aivosähkökäyrä (EEG) ja ääreishermojen johtonopeuden mittaus, sekä lihaksen sähkötoimintatutkimus (ENMG). Kliinisellä neurofysiologialla on tärkeä rooli diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa erilaisissa neurologisissa sairauksissa.

Mitä on kliiniset taidot?

Kliiniset taidot ovat teoreettiseen tietoon integroituvia ongelman havaitsemis- ja ratkaisutaitoja sekä taitoja, jotka helpottavat ongelmanratkaisuprosessia (ajattelutaito ja yhteistyökyky). Kliinisen taidon osaaminen ja soveltaminen on tärkeää lääketieteen opiskelijoille, koska se edistää terveellistä ja turvallista potilastyötä. Kliiniset taidot auttavat lääketieteen opiskelijoita löytämään ja ratkaisemaan ongelmia potilaiden hoidossa sekä parantamaan potilaiden elämänlaatua.

Mitä tarkoittaa hoitotyön toiminnot?

Hoitotyön toiminnot tarkoittavat potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta. Hoitotyön toiminnot kattavat kaiken potilaan hoidosta vastaavan henkilökunnan toiminnan, joka on suunnattu potilaan parhaaksi. Hoitotyön toiminnot voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.

Mikä on hoitotyön?

Hoitotyö on terveyden- ja sairaanhoidon työtä. Hoitotyön tieto- ja taitoperusta ovat keskeisiä muun muassa ensihoitajan, sairaanhoitajan, lähihoitajan, perushoitajan (vuoteen 2008) ja terveydenhoitajan työssä. Hoitotyön tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan tai asiakkaan terveyttä sekä auttaa hoidettavaa pääsemään takaisin tavanomaiseen elämään.

Mikä on perustutkimus?

Perustutkimus on tutkimusta, jonka tavoitteena on uusien hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodostaminen ja testaaminen. Perustutkimusta ovat esimerkiksi ominaisuuksien, rakenteiden ja riippuvuuksien analyysit.

Voiko diagnoosin poistaa?

Jos diagnoosi katsotaan tarpeettomaksi, se voidaan Ämmälän mukaan poistaa. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos henkilö ei enää täytä diagnoosin kriteerejä tai jos diagnoosin nähdään haittaavan henkilön elämää negatiivisella tavalla.

Mikä on ICD-10 Tautiluokitus?

ICD-10 Tautiluokitus on luokitusjärjestelmä, joka on ollut Suomessa käytössä 15 vuotta. Alun perin se on suunniteltu käytettäväksi sairastavuuden ja kuolleisuuden tilastoinnissa, mutta sitä on laajennettu myös potilaan hoitoon liittyvään kliiniseen käyttöön.

Mitä diagnoosit ovat ja mitä väliä sillä on?

Diagnoosit ovat lääketieteellisen tutkimuksen tuloksia, jotka auttavat lääkäreitä määrittämään, mikä on potilaan sairaus. Diagnoosin oikeellisuus vaikuttaa merkittävästi siihen, miten potilasta hoidetaan. Oikea diagnoosi voi auttaa lääkäreitä määrittämään oikean hoidon, joka voi auttaa potilasta parantumaan. Väärä diagnoosi voi johtaa siihen, että potilas saa väärää hoitoa, joka voi pahentaa sairautta tai jopa johtaa kuolemaan.

Mikä on Triangulaatio?

Triangulaatio on tutkimuksessa käytettävä menetelmä, jonka tarkoituksena on yhdistää erilaisia menetelmiä, tutkijoita, tietolähteitä tai teorioita. Kyse on siis moninäkökulmaisuudesta tai -paradigmaisuudesta – siitä, että yhdistetään useita lähestymistapoja. Triangulaation avulla voidaan saada tietoa tutkittavasta aiheesta laajemmalta ja syvemmältä näkökulmasta. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi havaintojen, aineistonanalyysin ja teoreettisen viitekehyksen yhdistämiseen.

Mikä on Koeasetelma?

Koeasetelma on tutkimusdesign, joka on tarkoitettu tutkittavien kausaalisen hypoteesin testaamiseen. Siinä tutkija rakentaa koeasetelman, joka vastaa hyvin tarkasti hypoteesin mukaista empiiristä tilannetta. Koetta toteutettaessa sitten hypoteesi joko toteutuu tai osoittautuu vääräksi.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimus tehdään lähtökohtaisesti siten, että tutkija perehtyy aihepiiriin ja siihen, miten aihetta tai tutkittavaa ilmiötä on aiemmin lähestytty. Tutkija rakentaa tämän jälkeen katsauksen saamistaan tuloksista ja päätyy tietyn johtopäätöksen.

Miksi väitöskirja?

Väitöskirja on tutkijoiden yleinen tavoite, ja se on myös hyvä tapa kehittää tutkijan ammatillista uraa. Väitöskirja on hyvä tapa esitellä tutkijan tutkimustyö ja osaaminen, ja se on myös erittäin hyvä tapa saada tietoa uusista tutkimustuloksista. Väitöskirja on myös erittäin hyvä tapa saada tietoa tutkimuksen kehittämisestä.

Milloin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto?

Lääketieteellisessä tutkimuksessa, jossa puututaan ihmisen, ihmisen alkion tai sikiön koskemattomuuteen, tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto. Eettisen toimikunnan lausunto on tarpeen, kun tutkimus on sellainen, että se voi vaikuttaa ihmisen terveyteen tai elämään merkittävällä tavalla. Lausuntoa tarvitaan myös silloin, kun tutkimuksessa käytetään uutta tai poikkeuksellista menetelmää.

Mitä on fysiologia?

Fysiologia on biotieteiden ja lääketieteen osa-alue, joka tutkii eliöiden toimintaa ja toimintamekanismeja. Fysiologiassa tutkitaan eliöiden kemiallisia ja fysikaalisia prosesseja sekä niiden välisiä vaikutuksia. Fysiologiaan kuuluvat myös eliöiden kasvuun ja kehitykseen, aineenvaihduntaan, tasapainoon ja hermostoon liittyvät tutkimukset.

Mitä on Neurofysiologia?

Neurofysiologia on osasto neurotieteessä ja fysiologiassa, joka sisältää hermoston toiminnan. Neurofysiologinen tutkimus pyrkii selvittämään sen, miten hermosolut viestivät yhdisteiden ja synapsien kanssa. Neurofysiologia tutkii myös hermosolujen toimintaa ja vuorovaikutusta keskenään. Neurofysiologia on tärkeä osa lääketieteen ja biologian aloja, ja se auttaa ymmärtämään paremmin hermoston toimintaa ja sairauksia.

Mikä on Unideprivaatio?

Unideprivaatio on mitattava aivojen sähköinen toiminta valveen ja alentuneen vireyden tai unen aikana. Tutkimusta käytetään esimerkiksi kohtauksellisten oireiden selvittämiseen.

Jätä kommentti