Mitä tarkoittaa erikoissairaanhoitolaki?

Erikoissairaanhoitolaki tarkoittaa sitä, että julkisen sektorin on järjestettävä erikoissairaanhoidon toimintaa ja ohjattava kaikki kuntalaiset erikoissairaanhoitoon tarvittaessa. Suomessa on työ, virka tai muu virkasuhde vähintään kuusi kuukautta. Tässä lyhyesti laista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta erikoissairaanhoitolaki

Mitä tarkoittaa Erikoissairaanhoitolaki?

Erikoissairaanhoitolaki määrittelee erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen ja järjestämisen periaatteet. Lain tarkoituksena on turvata potilaiden yhdenvertainen pääsy erikoissairaanhoitoon sekä varmistaa, että erikoissairaanhoitoa järjestetään tehokkaasti ja laadukkaasti. Laki koskee myös erikoissairaanhoitoon pääsyä ja siihen liittyviä säännöksiä.

Onko hammashoito erikoissairaanhoitoa?

Hammashoitoon kuuluvat sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat terveydenhuollon palvelut. Hammashoidon tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan hyvinvointia ja terveyttä. Hammashoidossa käytetään erikoistunutta tietoa ja taitoa, ja se on tarkoitettu erityisesti hoidettavien potilaiden tarpeisiin. Hammashoitoon kuuluu usein myös potilaiden seuranta ja kuntoutus.

Mitä tarkoitetaan Erityisvastuualueella?

Erityisvastuualueella tarkoitetaan terveydenhuoltolain mukaan osoitettua aluetta, jolla on tutkimustoimikunta. Tutkimustoimikunnan tehtävänä on päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille.

Mitä eroa on Perusterveydenhuollolla ja Erikoissairaanhoidolla?

Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erilaisia palveluita. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan kunnan terveyskeskuksessa. Erikoissairaanhoito tarkoittaa erikoisalojen mukaisia tutkimuksia ja hoitoja. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa yleensä jokin erikoissairaala.

Mitä erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää?

Erikoissairaanhoitoa varten tarvitaan lääkärin määräämä lähete. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Lääkärin tulee arvioida potilaan sairauden vakavuus ja määrittää, onko potilas tarpeen mukaan käytettävän hoidon kohteena. Hoidon tarpeen arviointiin kuuluu myös selvittää, onko potilaalla oikeus saada erikoissairaanhoitoa.

Saako potilas valita sairaalan?

Julkisen terveydenhuoltojärjestelmän potilaat voivat valita sairaalansa, kun he tarvitsevat muuta kuin kiireellistä hoitoa. Voit valita terveyskeskuksesi mistä päin Suomea tahansa. Voit yhdessä lääkärisi kanssa päättää, missä erikoisyksikössä haluat tulla hoidetuksi.

Kuka pääsee kunnalliseen hammashoitoon?

Kunnallinen hammashoitoon pääsevät kaikki kuntalaiset. Hammashoitoon pääsee myös vapaaehtoisesti maksavat asiakkaat, jotka haluavat käyttää kunnallisia palveluita. Kunnallinen hammashoitoon pääsee myös kunnan ulkopuolella asuvat asiakkaat, jotka ovat maksaneet vuotuisen maksukortin.

Voiko käydä toisen kunnan hammaslääkärissä?

Kunnan ulkopuolelta voi saada esimerkiksi terveysaseman lääkärin tai hoitajan vastaanottopalveluja, laboratoriopalveluja, neuvolan, hammashoidon tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja. Kotihoidon palvelut eivät kuulu näihin palveluihin. Hammaslääkärissä käynti on mahdollista toisessa kunnassa, mutta se voi aiheuttaa lisäkustannuksia.

Mihin asti hammaslääkäri on ilmainen?

Alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaiseen hammashoitoon terveyskeskuksessa. Veteraanit pääsevät ilmaiseen hammashoitoon tarkastuksen, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen työn osalta. Hammashuollon maksuihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Mikä on terveydenhuoltolain 1326 2010 tarkoitus?

Terveydenhuoltolain 1326/2010 tarkoitus on edistää terveydenhuollon palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Lain tarkoituksena on myös edistää sairauksien ehkäisyä ja vähentää terveys- ja sosiaalipalvelujen tarvetta.

Mitä kuuluu sairaanhoitopiiriin?

Sairaanhoitopiiri on sairaaloista, terveyskeskuksista ja muista terveydenhuollon toiminnoista vastaava hallintoelimenä toimiva yksikkö. Sairaanhoitopiirejä on Suomessa 21. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on tarjota asukkailleen erikoissairaanhoidon palveluja.

Montako sairaanhoitopiiriä on?

Sairaanhoitopiirejä on Ahvenanmaa mukaan lukien 21. Jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin.

Paljonko maksaa yksi yö sairaalassa?

Yksi yö sairaalassa maksaa enintään 49,60 euroa. Maksukaton täyttymisen jälkeen maksua saa periä enintään 22,80 euroa. Psykiatrian toimintayksikössä maksua saa periä enintään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Mitä laki sanoo kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnasta?

Laki kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnasta sanoo, että potilaalla on oikeus halutessaan mennä hoitoon mihin tahansa muuhun terveyskeskukseen Suomessa.

Mikä on Suomen suurin sairaala?

Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala on Suomen suurin sairaala. Sen päätoimipaikka on Meilahden sairaala. Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan toiminta-alueena on seitsemän kunnan alue, johon kuuluvat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi ja Siuntio.

Mitä säädöksiä ja määräyksiä säätelee sosiaali- ja terveysalaa?

Sosiaali- ja terveysalaa säätelevät lailla säädetään sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta, työterveyshuollosta, mielenterveyspalveluista, hedelmöityshoidoista, tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta sekä rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Säädöksiä ja määräyksiä säätelee myös laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Mitä eroa on yliopistollisella sairaalalla?

Yliopistollisilla sairaaloilla on usein laajempi valikoima lääketieteen erikoisaloja kuin ei-yliopistollisilla sairaaloilla. Keskussairaalassa on yleensä selkeästi eriytetty osasto kunkin lääketieteen alan potilaille, ja sairaaloissa on myös usein erikoislääkäreitä, jotka ovat erikoistuneet tiettyyn alaan. Yliopistollisilla sairaaloilla on myös usein laajemmat laboratoriot ja tutkimuskeskukset, jotka mahdollistavat tehokkaamman ja laadukkaamman tutkimuksen.

Mitä on HUS?

HUS on Suomen suurin terveydenhuollon toimija ja toiseksi suurin työnantaja. HUS muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS, Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Länsi-Uusimaa. Osan erikoissairaanhoidon palveluista järjestämme yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta.

Kenelle Kunnallinen hammashoito?

Kunnallinen hammashoito on tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka haluavat saada kotikunnastaan ​​suun ja hampaiden terveysneuvontaa ja tarkastuksia. Kunnallinen hammashoito tarjoaa myös muita palveluja, kuten päivystyspalvelut ja hammashoitoa erityisryhmille, kuten ikääntyneille ja vammaisille.

Mitä maksaa Kunnallinen hammashoito?

Kunnallinen hammashoito maksaa useimmissa kunnissa 10-20 euroa. Maksut vaihtelevat kuntakohtaisesti, ja ne määräytyvät pääsääntöisesti sen mukaan, kuka sinua hoitaa. Edullisinta on istua tutkittavaksi suuhygienistin tuoliin (10 euroa), hammaslääkäri veloittaa vajaat 14 euroa ja erikoishammaslääkäri jo melkein 20 euroa. Tämän jälkeen jokainen toimenpide ja tutkimus laskutetaan erikseen. Kunnallinen hammashoito on usein hyvin edullinen vaihtoehto, ja se onkin suositeltavaa kaikille, jotka haluavat pitää huolta suustaan.

Miten pääsee hammaslääkäriin?

Hoitoon pääsee yleensä nopeasti, usein jo saman päivän aikana. Jos asia ei ratkea hoitopaikassa, potilaan turvana on erilaisia oikeuskeinoja: Kirjallinen muistutus toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Yhteydenotto potilasasiamieheen. Hoitovahingosta vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle.

Mitä kuuluu perusterveydenhuoltoon?

Perusterveydenhuoltoon kuuluvat sairaanhoitajien vastaanotot, jotka on tarkoitettu pitkäaikaisten sairauksien hoitoon. Niihin kuuluu myös hoidon tarpeen arviointi sekä pikkuvammojen tai -sairauksien hoito. Terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia alueen asukkaille tarjoavat myös perusterveydenhuollon palvelut. Raskauden ehkäisyneuvonta kuuluu myös perusterveydenhuoltoon.

Milloin Terveydenhuoltolaki tuli voimaan?

Terveydenhuoltolaki tuli voimaan 2011.

Mihin sairaanhoitopiiriin kuuluu Kouvola?

Kouvola kuuluu Kymenlaakson sairaanhoitopiiriin, joka vastaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluista. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri sijaitsee Itä-Suomen läänissä ja se on osa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiriä.

Paljonko maksaa päivä sairaalassa?

Sairaalassa vietetyn päivän hinta on 41,80 euroa klinikkakäynnistä ja 49,60 euroa sairaalassa oleskelusta. Kirurginen toimenpide maksaa 136,90 euroa.

Kuka saa tehdä hoidon tarpeen arvioinnin?

Lääkäri tai hammaslääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään henkilön terveydellinen tila ja toimintakyky ja sen kehittyminen tarvittaessa terveystarkastuksen, erilaisten testien ja tutkimusten sekä potilaan tai hänen omaisen antamien tietojen perusteella. Arvioinnin tekee lääkäri tai hammaslääkäri, joka tuntee potilaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeet.

Mikä on lyhenne sote?

Lyhenne sote tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kuntien tarjoamana palveluna se auttaa ihmisiä eri elämänvaiheissa ja erilaisissa tilanteissa. Sote-palvelut ovat laaja-alaisia ja ne kattavat mm. terveydenhuollon, sosiaalipalvelut, koulutuksen, kuntoutuksen sekä perhe- ja vanhuspalvelut.

Mitä jos hoitotakuu ei täyty?

Jos oikeus terveydenhuoltoon ei toteudu, sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (Valvira) ja aluehallintovirastojen (aluehallintovirastot) mahdollisia toimenpiteitä lain mukaisesti ovat lievimmästä päästä huomautus, varoitus ja määräys. Määräyksen yhteydessä voidaan uhata myös sakolla.

Milloin ottaa yhteys Potilasasiamieheen?

Potilasasiamiehen tarkoituksena on auttaa potilaita ja läheisiä selvittämään erimielisyyksiä terveydenhuollon palveluiden saamisessa tai niiden toteutuksessa. Potilasasiamies on myös tietolähde ja neuvonantaja asioissa, joissa tarvitaan tietoa terveydenhuollon järjestelmästä tai oikeuksista.

Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies toimii lakimiehenä ja hänen toimintansa on riippumatonta terveydenhuollon toimijoista.

Potilasasiamies auttaa sinua mielellään esimerkiksi selvittämään, miten asiasi käytännössä hoidetaan, mitkä ovat oikeutesi tiettyyn hoitoon tai miten asiaan voi vaikuttaa. Jos et saa apua tai vastausta muilta tahoilta, ota yhteyttä potilasasiamieheen.

Mitä kuuluu hoitotakuun piiriin?

Hoitotakuun piiriin kuuluvat ensisijaisesti ne hoitotoimenpiteet, joiden tarkoituksena on parantaa potilaan tai asiakkaan terveyttä tai toimintakykyä. Lisäksi hoitotakuun piiriin kuuluvat ne hoitotoimenpiteet, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai lievittää potilaan tai asiakkaan oireita. Hoitotakuun piiriin ei kuulu esimerkiksi hoidon aloittaminen tai lopettaminen, hoitoon pääsyn aikaisemmin tai myöhemmin tapahtuva siirto tai hoitohenkilökunnan vaihtaminen.

Saako omalääkärin vaihtaa?

Potilas voi siis lähtökohtaisesti vaihtaa häntä hoitavan lääkärin toiseen, jos esimerkiksi hoitosuhde häntä hoitaneen lääkärin kanssa ei jostain syystä toimi. Omalääkärin vaihtaminen on kuitenkin potilaalle mahdollista vain, jos hän on sairastunut jonkin aikaa, ja lääkärille on kertynyt riittävästi tietoa potilaan tilasta. Jos potilas haluaa vaihtaa lääkäriään, on hänen ensin otettava yhteyttä uuteen lääkäriinsä, joka sitten päättää, onko potilas sopiva hänelle.

Mitä oikeuksia potilaalla on?

Potilaalla on oikeus saada hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan, eikä hänen ihmisarvoaan loukata. Potilas on oikeutettu tietoonsa sairauksistaan ja hoidoistaan sekä niiden mahdollisista riskeistä ja seurauksista. Potilaan on myös mahdollista saada tietoa vaihtoehtoisista hoidoista ja niiden mahdollisista riskeistä ja seurauksista. Potilaalla on oikeus saada apua ja tukea sairauden aikana sekä oikeus saada tietoa sairauden jälkeisistä seurauksista ja mahdollisuuksista.

Mikä on valinnanvapaus?

Valinnanvapaus on julkisen terveydenhuollon asiakkaan oikeus valita itselleen sopivan hoitopaikan erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa tietyin edellytyksin. Valinnanvapaus on muodostunut tavanomaiseksi käytännöksi, ja se on tärkeä osa julkisen terveydenhuollon palvelujen saatavuutta. Valinnanvapaus on tärkeä osa asiakkaan oikeuksien toteutumista, ja se edistää myös asiakkaan tyytyväisyyttä palveluihin.

Ketkä voivat käyttää yksityisiä suun terveydenhuollon palveluja?

Yksityiset suun terveydenhuollon palvelut ovat saatavilla kaikenikäisille. Suurin osa asiakkaista on aikuisväestöä. Yksityinen sektori tarjoaa perustason palveluja ja erikoishammaslääkäripalveluja. Odotusaika yksityiselle hammaslääkärille on lyhyempi kuin julkisella puolella, koska julkisella puolella kysyntä ylittää tarjonnan.

Milloin pitää mennä hammaslääkäriin?

Hammassärky ja turvotus ovat oireita, joihin kannattaa reagoida nopeasti. Samoin, jos suun limakalvolla on patti tai haavauma, joka ei parane itsestään kahdessa viikossa, sitä on syytä mennä näyttämään hammaslääkärille. On tärkeää tarkastaa, ettei kyse ole suusyövästä.

Miten vaihtaa sairaalaa?

Voit vaihtaa sairaalaa, jos et ole tyytyväinen hoitoon tai jos tarvitset jotain, mitä sairaalassa ei ole tarjolla. Lääkäriltä saat neuvoja hoitopaikan valintaan liittyvissä kysymyksissä.

Mikä on terveydenhuoltolaki?

Terveydenhuoltolaki on laki, joka säätää terveydenhuollon palveluista ja potilaan valinnanvapaudesta. Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin. Toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Terveydenhuollon palvelujen on oltava saatavilla kaikille kansalaisille, ja potilailla on oltava mahdollisuus valita itselleen sopivin hoitopaikka ja -henkilö.

Mikä on julkinen terveydenhuolto?

Julkinen terveydenhuolto on terveydenhuollon palvelu, joka on saatavilla julkisesta rahoituksesta. Julkisen terveydenhuollon tarkoituksena on tarjota terveyspalveluja kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti. Julkisella terveydenhuollolla on myös tärkeä rooli terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä.

Mihin sairaanhoitopiiriin Vaasa kuuluu?

Vaasa kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on Pohjanmaan maakunnan suurin sairaanhoitopiiri ja se sijaitsee Vaasassa. Vaasan keskussairaala on sairaanhoitopiirin pääsairaala.

Mitä palveluja kuuluu erikoissairaanhoitoon?

Erikoissairaanhoito kattaa laajan kirjon terveyspalveluja, joilla pyritään ehkäisemään, tutkimaan ja hoitamaan erikoissairauksia. Erikoissairaanhoidossa käytetään laaja-alaisesti erilaisia lääketieteellisiä menetelmiä ja tekniikoita, joiden tarkoituksena on parantaa potilaan terveydentilaa ja mahdollistaa elämänlaatua parantavien hoitojen saaminen. Erikoissairaanhoidon palveluihin kuuluvat muun muassa päivystys ja ensiapu, lääketieteellinen kuntoutus, tutkimus ja diagnostiikka, sekä erikoislääkärin vastaanotto.

Kuka järjestää erikoissairaanhoidon?

Erikoissairaanhoidon järjestää kunta, joka kuuluu sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiirit ovat maanlaajuisia palveluja, jotka tarjoavat erikoissairaanhoidon kaikille asukkaille. Kunnan on huolehdittava siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa erikoissairaanhoidon.

Mitä oikeuksia potilaalla on liittyen hoitopaikan valintaan?

Potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa, mikäli kyseessä on kiireetön sairaanhoito. Potilas voi valita, miltä oman kuntansa terveysasemalta hän haluaa saada hoitoa. Kun potilas vaihtaa omaa terveysasemaansa, tulee asiasta tehdä kirjallinen ilmoitus sekä vanhalle että uudelle terveysasemalle.

Mikä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ero?

Perusterveydenhuollon tarkoituksena on seurata väestön terveydentilaa sekä edistää terveyttä erilaisilla palveluilla. Erikoissairaanhoidon tarkoituksena on puolestaan tutkia ja hoitaa erikoisalojen mukaisia sairauksia.

Mitä tarkoittaa hoitoon pääsy?

Hoitoon pääsy tarkoittaa, että potilas pääsee saamaan tarvitsemansa hoitoa. Hoito voi olla esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan antamaa. Kiireettömässä hoidossa potilas pääsee saamaan hoidon enimmäismääräajassa, joka on säädetty terveydenhuoltolaissa.

Miten hoitotakuu toimii?

Hoitotakuu toimii siten, että kunnat järjestävät terveydenhuollon palvelut niin, että kiireettömään hoitoon pääseminen on mahdollista määräajassa. Hoitotakuun tarkoituksena on parantaa potilaiden hoitoonpääsyä ja vähentää jonoja terveydenhuollossa. Hoitotakuu koskee erityisesti kiireettömään hoidon hoitoon pääsyn määräaikoja.

Saako itse valita terveyskeskuksen?

Kyllä, voit valita oman terveyskeskuksesi Suomessa. Terveyskeskuksen vaihtaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta sekä nykyiselle että tulevalle terveyskeskuksellesi.

Mikä laki on tehty parantamaan potilaan oikeuksia?

Potilaan oikeuksia koskeva laki (785/1992) annettiin potilaiden oikeuksien parantamiseksi. Laki takaa potilaille oikeuden saada tietoa tilastaan ja hoidostaan, oikeuden valita oma lääkärinsä ja oikeuden kieltäytyä hoidosta.

Missä annetaan erikoissairaanhoitoa?

Erikoissairaanhoito järjestetään yleensä sairaaloissa. Kunnat muodostavat sairaanhoitopiirejä, jotka vastaavat erikoissairaanhoidon järjestämisestä alueellaan. Erikoissairaanhoidon piiriin kuuluvat kaikki ne sairaalat, jotka tarjoavat erikoissairaanhoitoa. Piirin tarkoituksena on helpottaa potilaiden pääsyä erikoissairaanhoitoon ja parantaa sairaanhoitopalvelujen saatavuutta.

Mitä tarkoittaa Erityisvastuualue?

Erityisvastuualue on vastuualue, joka on osoitettu sairaanhoitopiirin sisällä tietylle sairaalalle. Tämä sairaala on vastuussa siitä, että se tarjoaa monimutkaisinta ja erikoistuneinta hoitoa potilaille sille osoitetulla alueella. Erityisvastuualuejärjestelmä luotiin, jotta maaseudulla asuvien potilaiden hoidon laatua ja erikoispalvelujen saatavuutta voitaisiin parantaa.

Milloin potilaalla on oikeus päästä kiireellisesti hoitoon?

Potilaalla on oikeus päästä kiireellisesti hoitoon, kun on kyse vakavasta sairauksesta tai vammasta, joka vaatii välitöntä hoitoa. Myös potilaat, jotka ovat vaarassa menettää elämänsä tai joutuvat vakavaan vammaan, ovat oikeutettuja kiireelliseen hoitoon.

Mistä hoitotakuu alkaa?

Hoitotakuu alkaa perusterveydenhuollossa potilaan yhteydenotosta. Terveyskeskukseen on saatava välittömästi puhelinyhteys aukioloaikoina tai sinne on voitava mennä käymään. Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Voiko mennä lääkäriin toiselle paikkakunnalle?

Kyllä, on mahdollista käydä lääkärissä toisessa kunnassa, jos asut tai oleskelet siellä säännöllisesti työn, opiskelun tai vapaa-ajan vuoksi tai jos siellä asuu läheinen sukulainen. Voit valita lääkärin vastaanoton joko siinä kunnassa, jossa olet kirjoilla, tai siinä kunnassa, jossa parhaillaan asut.

Voiko ulkopaikkakuntalainen mennä päivystykseen?

Kyllä, ulkopaikkakuntalainen voi mennä päivystykseen. Kesälomien ja muiden juhlapyhien aikana kunnan ulkopuolelta tulevat ihmiset saattavat kuitenkin mennä todennäköisemmin päivystykseen. Virka-aikana paikalliset terveyskeskukset vastaavat päivystyksen järjestämisestä, muina aikoina päivystyspalveluista vastaa yhteinen päivystys.

Mikä on hoitopolku?

Hoitopolku on tapahtumasarja, jolla pyritään potilaan ongelman ratkaisuun. Hoitopolun vaiheita ovat ongelman kartoitus, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Hoitopolku on vuorovaikutukseen perustuvaa ongelmanratkaisua ja pää- töksen tekoa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mitä palveluja kuuluu perusterveydenhuoltoon?

Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat sairauksien ja vammojen ensiapu ja hoito, terveystarkastukset, raskaus- ja synnytysneuvonta, rokotukset, laboratoriotutkimukset sekä sairauksien ehkäisy ja hoidon suunnittelu. Perusterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisten terveyttä sekä parantaa heidän elämänlaatuaan.

Saako sairaalan valita?

Sairaalan valinta on mahdollista, kun tarvitset kiireetöntä hoitoa. Voit valita terveyskeskuksesi koko Suomen alueelta. Yhdessä lääkärisi kanssa voit valita, missä erikoissairaanhoidon yksikössä haluat saada hoitoa.

Mihin sairaanhoitopiiriin kuuluu Jyväskylä?

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on 21 keskisuomalaista kunnan sairaanhoitopiiri. Jyväskylä kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on Suomen suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri noin 270 000 asukkaalla. Jyväskylässä sijaitseva Keski-Suomen Sairaala Nova otettiin käyttöön 18.

Mikä on erva?

Erva on valtioneuvoston asetuksella säädetty erityisvastuualue, joka kuuluu jollekin sairaanhoitopiirille. Erityisvastuualueella tarkoitetaan aluetta, jolla on erityisiä terveydenhuollon tarpeita, ja joka on määritelty lailla tai asetuksella. Erityisvastuualueet ovat yleensä alueita, joilla on erityinen sosiaalisen tai taloudellisen kehityksen tarve, tai jotka ovat kriittisesti tärkeitä terveydenhuollon toiminnan kannalta.

Mitä lain mukaan kuuluu perusterveydenhuoltoon?

Laki määrittelee perusterveydenhuollon palvelut, jotka kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin. Perusterveydenhuollon palveluihin kuuluvat: väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta, terveysneuvonta ja terveystarkastukset, suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito, potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä potilaan hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen.

Jätä kommentti