Mikä on litteraatio?

Litteraatio on kirjoitettujen tai tallennettujen tekstien järjestäminen ja luokittelu. Se on yksi tapa säilyttää ja hallita tietoja. Litteraatio voidaan tallentaa tietokantaan tai tiedostoon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta litteraatio

Mitä on Litterointi?

Litterointi on prosessi, jossa puheen ja toiminnan purkaminen kirjoitettuun muotoon. Se on keskeinen osa laadullisen aineiston haltuunottoa ja analyysiprosessia. Litterointi auttaa tutkijaa ymmärtämään aineiston merkityksen ja sisällön.

Miten Litteroidaan?

Litterointi toteutetaan vaiheittain siten, että jokaisen henkilön puhe sijoitetaan alkamaan omalta riviltään. Puheenvuoron alkuun merkitään aina puhujan nimi ja kaksoispiste. Epäselvät sanat tai litteroijan tekemät täydennykset merkitään hakasulkeisiin.

Kauanko Litterointiin menee aikaa?

Litterointiin menee aikaa yleensä noin 3-5 tuntia, riippuen kirjoitusnopeudesta ja äänitteen laadusta sekä puhujien määrästä. Peruslitterointi tehdään puhekielellä ja täytesanat jäävät pois.

Paljonko Litterointi maksaa?

Litterointi maksaa riippuen litterointitasosta, puhujamäärästä ja litterointityypistä. Peruslitterointi on halvin vaihtoehto, ja se maksaa 70 euroa tunnilta kahdelle puhujalle. Eksakti litterointi on kalliimpi vaihtoehto, ja se maksaa 90 euroa tunnilta kahdelle puhujalle. Yleiskielinen litterointi on myös kalliimpi vaihtoehto, ja se maksaa 90 euroa tunnilta kahdelle puhujalle. Käännöslitterointi on tapauskohtainen, ja se maksaa riippuen tarpeesta.

Mikä on puolistrukturoitu kysely?

Puolistrukturoitu kysely on kysely, jossa kysymykset ovat valmiiksi mietittyjä ja kaikille haastateltaville samoja, mutta valmiit vastausvaihtoehdot puuttuvat. Puolistrukturoitu on strukturoitua haastattelua vapaampi, mutta sillä on yhä selvät raamit.

Miten kirjoitetaan haastattelu?

Haastattelun kirjoittamiseen tarvitaan tietynlaista suunnittelua, jotta lopputulos olisi mielekäs. Kysymysten on oltava yksiselitteisiä ja ne on hyvä jäsennellä ennen haastattelua. Haastattelun aiheen ja näkökulman selvittäminen on myös tärkeää, jotta kysymykset olisivat relevantteja. Haastattelun kirjoittaminen vaatii siis tiettyä organisointia, jotta lopputulos olisi onnistunut.

Mitä tekee Litteroija?

Litteroija tekee äänitteestä tekstiä. Se tapahtuu kuuntelemalla äänitettä ja kirjoittamalla ylös kaikki, mitä siinä puhutaan. Eksaktia litteraatiota tehdessä puhe toistetaan sanatarkasti, täytesanoja ja äännähdyksiä myöten.

Montako haastattelua Graduun?

Ei ole selvää vastausta siihen, kuinka monta haastattelua on oikea tai ihanteellinen määrä. Erään oppaan mukaan kahdeksan henkilöä on sopiva otoskoko, kun taas toisessa kehotetaan jatkamaan haastatteluja, kunnes kaikki mahdollinen tieto on kerätty.

Mihin teemahaastattelu sopii?

Teemahaastattelu sopii hyvin tutkimusmenetelmäksi, kun halutaan selvittää vähän tiedettyjä asioita. Haastattelu sopii myös silloin, kun ei tiedetä, millaisia vastauksia tullaan saamaan, ja kun vastaukset perustuvat yksilön omaan kokemukseen.

Onko kysely haastattelu?

Englannin kielessä kyselytutkimuksen ja haastattelun välillä ei ole selvää eroa, sillä molemmilla on sama nimi, survey. Kysely voi olla joko suullinen tai kirjallinen, mutta kummassakin tapauksessa se on joukko kysymyksiä, joita käytetään tietojen keräämiseen ihmisryhmältä.

Miten tehdään Sisällönanalyysi?

Sisällönanalyysi voidaan tehdä yhtä hyvin manuaalisesti kuin laadullisen aineiston analyysiin tarkoitetuilla tietokoneohjelmilla (ATLAS.ti ja Nvivo). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää leikkaa ja liitä -tekniikkaa tai erilaisia taulukoita, matriiseja ja käsitekarttoja.

Miten arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta?

Luotettavuuden arviointi mahdollistuu suhteuttamalla tulokset tutkimusongelmiin ja niiden ratkaisemiseksi käytettyihin menetelmiin eli tarkastelemalla tutkijan tutkimusretkeä kokonaisuudessaan vaihe vaiheelta ja pohtimalla, onko reitti ollut sopiva halutun päämäärän tavoittamiseksi. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkimusongelma on määritelty selkeästi, että tutkimusretkellä on ollut selkeä suunta ja että tutkijan käyttämät menetelmät ovat olleet sopivia ongelman ratkaisemiseksi.

Mikä on Henkilöhaastattelu?

Henkilöhaastattelu on tapa, jolla ihmiset saavat tietoa joukkoviestimissä julkaistavasta tiedosta tai lausunnosta. Se on myös tutkimuksellinen menetelmä, jonka tarkoituksena on saada ihmiseltä tietoa tietystä aiheesta. Haastattelu voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Mitä Ryhmähaastattelussa kysytään?

Ryhmähaastattelussa kysytään yleensä kaikilta hakijoilta samoja kysymyksiä. Tehtäviä voi olla esimerkiksi kehitysideoita, väittelyitä tai roolipelin avulla esitettyjä kuviteltuja tilanteita kyseisessä työssä.

Mikä on Fokusryhmähaastattelu?

Fokusryhmähaastattelu on keskustelu, joka käydään valitussa ryhmässä ja jota haastattelija ylläpitää ennalta suunnitellun haastattelukaavion perusteella. Fokusryhmähaastattelu tuottaa monipuolista ja rikasta tietoa, jota ei olisi saatavilla muilla menetelmillä.

Miksi haastattelututkimus?

Haastattelututkimus on hyvä tiedonhankintamenetelmä, koska se antaa tutkijalle mahdollisuuden saada tietoa henkilöiden asenteista, mielipiteistä, kokemuksista ja havainnoista. Haastattelujen avulla tutkija voi myös selvittää, miten ihmiset todellisuudessa käyttävät tiettyjä palveluja tai tuotteita. Haastattelututkimus on myös tehokas tapa saada tietoa ihmisistä, jotka ovat eri maista tai eri elämäntilanteista.

Jätä kommentti