Mikä on konjuktiolause?

Konjuktiolause on lause, jossa yhdistetään kaksi tai useampia sanoja tai lauseita toisiinsa niin, että niistä muodostuu yksi yhtenäinen kokonaisuus. Yleensä konjuktiolauseessa käytetään liitossananaa, kuten ’ja’, ’tai’, ’mutta’, ’jos’ tai ’koska’. Konjuktiolauseita voidaan käyttää esimerkiksi poliittisessa touhussa siten, että yhdistetään kaksi tai useampia eri mielipiteitä tai asioita toisiinsa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta konjuktiolause

Mitä on Relatiivilause?

Relatiivilause on sivulause, joka alkaa relatiivipronominilla joka tai mikä (taivutusmuotoineen) tai relatiivipronominin sukulaissanalla, joita ovat jolloin, jonne, joten, jollainen, milloin, minne, miten, millainen (jälkimmäiset ovat toisaalta myös kysymyssanoja).

Mikä on Päälause ja sivulause?

Päälauseet ovat kieliopillisesti täydellisiä ja itsenäisiä lauseita. Sivulauseet ovat lauseita, jotka täydentävät päälauseen merkitystä. Sivulauseet eivät voi esiintyä yksinään, vaan ne tarvitsevat päälauseen kaverikseen. Sivulauseen paikka virkkeessä voi vaihdella, ja alla esitellään eri sijaintimahdollisuudet.

Päälauseet ja sivulauseet ovat tärkeitä osia kieliopillisesti täydellisessä lauseessa. Päälause on lause, joka voidaan itsenäisesti ymmärtää ja joka sisältää kaikki tarvittavat elementit, kuten subjektin ja predikaatin. Sivulauseet ovat lauseita, jotka täydentävät päälauseen merkitystä. Niitä ei voida käyttää yksinään, vaan ne tarvitsevat päälauseen kaverikseen. Sivulauseen paikka virkkeessä voi vaihdella, ja alla esitellään eri sijaintimahdollisuudet.

Päälauseet ja sivulauseet ovat tärkeitä osia kieliopillisesti täydellisessä lauseessa. Päälause on lause, joka voidaan itsenäisesti ymmärtää ja joka sisältää kaikki tarvittavat elementit, kuten subjektin ja predikaatin. Sivulauseet ovat lauseita, jotka täydentävät päälauseen merkitystä. Niitä

Miten tunnistaa Päälauseen?

Päälauseen tunnistaminen on yksi tärkeimmistä taitoja, joiden avulla voi ymmärtää kirjoitettua tekstiä. Päälauseessa on yleensä selkeä alku ja loppu, ja se voidaan erottaa muusta tekstistä esimerkiksi sijoittamalla se erilliseen lauseeseen tai kappaleeseen. Päälause voidaan myös tunnistaa siitä, että se sisältää yleensä tekstin pääajatuksen.

Millä alkaa kysyvä sivulause?

Kysyvä sivulause alkaa tyypillisesti kysymyssanalla tai verbillä, jossa on kysymyspartikkeli -ko/kö.

Voiko sivulause alkaa ja sanalla?

Sana ”ja” voi aloittaa lauseen tai olla aloittamatta; asia riippuu siitä, millaisia kielellisiä ilmaisuja sana ”ja” yhdistää.

Tuleeko pilkku niin kuin?

Kun merkityksenä on ’esimerkiksi’, kuten-jakso erotetaan muusta lauseesta aina pilkulla. Merkityksessä ’niin kuin’ kuten-sanan yhteydessä ei tavallisesti käytetä pilkkua paitsi silloin kun kuten-jakso on kokonainen lause: Täällä on mukavaa, kuten voitte nähdäkin.

Milloin Mika ja joka?

on kysymys, joka tulee usein esiin, kun puhutaan ihmisistä. Kysymys on erittäin abstrakti, ja siksi se on vaikea vastata yksiselitteisesti. Pronomini joka viittaa substantiivi-ilmaukseen, joka lauseeseen tai muuhun abstraktiin asiaan. Kun viittauskohteena edeltävässä lauseessa on ihmistä, eläintä, esinettä, asiaa tai paikkaa tarkoittava substantiivi-ilmaus, käytetään tavallisesti pronominia joka (eri taivutusmuodoissaan, esim. jotka, jota, joita, jonka, joiden).

Mistä tunnistaa virkkeen?

Virke on oikeinkirjoituksen perusteella määrittyvä tekstin jakso, joka alkaa suuraakkosella ja loppuu niin sanotusti isoon välimerkkiin eli pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin. Virkeen tunnistaa siitä, että se on itsenäinen ja täydellinen kokonaisuus, joka koostuu useista sanoista. Virkeen voi myös erottaa selkeästi muusta tekstistä, koska se on yleensä lyhyempi ja tiiviimpi kuin muut tekstin osat.

Milloin pilkkua ei käytetä?

Pilkkua ei käytetä, jos päälauseita yhdistää jokin rinnastuskonjunktioista ja, sekä, ‑kä (ja + ei = eikä), sekä–että, eli, tai, vai, (mutta, vaan) ja niillä on lisäksi jokin yhteinen lauseenjäsen. Yhteinen lauseenjäsen on usein subjekti tai jokin aikaa, paikkaa, tapaa tms. ilmaiseva adverbiaali.

Mikä on epäsuora Kysymyslause?

Epäsuora kysymys on kysymys, joka alkaa kysymyssanalla, kuten kuka, mitä, miten, miksi, tai -ko/-kö-kysymyssanalla, kuten onko se, tapahtuuko se. Epäsuora kysymys erotetaan päälauseesta pilkulla: Aamulla ei koskaan tiedä, miten työsi tänään sujuu. Keskustelimme siitä, kuka tekisi aloitteen.

Mihin lause loppuu?

Lause loppuu virkkeeseen. Virkkeen päättyminen on merkityksellistä, koska se määrittelee, miten lause toimii ja mitä tarkoitus sen on palvella. Lauseen loppuun voi liittyä myös muita tekijöitä, kuten huudahdus tai kysymysmerkki, jotka lisäävät sen merkitystä.

Milloin mikä vai se?

”Se” on subjekti tai objekti, kun taas ”mikä” on esine tai subjekti. ”Milloin” kysyy aikaa, kun taas ”mikä” kysyy luonnetta.

Miksi pilkku?

Pilkku on yksi tekstin selventämistä varten käytettävistä työkaluista. Pilkkua käytetään tekstissä selventämään virkkeiden ja lauseiden osien suhteita. Suomen pilkutukselle on ominaista, että pilkulla erotetaan virkkeen lauseet toisistaan. Lisäksi pilkkua käytetään lauseenjäsenten ja ‑osien sekä määritteiden välissä ja luetteloissa.

Tuleeko kysymysmerkin jälkeen piste?

Kysymysmerkki on yleensä seurausta retorisen kysymyksen loppumisesta, jolloin vastausta ei odoteta. Kysymysmerkki voidaan kuitenkin myös käyttää lopettaessaan kysymyslause, jos se on sisällöltään lähinnä toteamus.

Mikä on sivulause Ruotsi?

En sivulause är en mening som inte innehåller en självständig idé. En sivulause måste alltid kopplas till en huvudsats. Som exempel, ”Eftersom jag köpte en ny motorcykel igår”. Sivulauseens ordföljd är mycket begränsad i svenskan.

Tuleeko epäsuoraan kysymykseen kysymysmerkki?

Epäsuorassa kysymyksessä kysymysmerkkiä ei tule. Kysymysmerkki tulee ainoastaan suoraan kysymykseen silloin, kun kysytään sivulauseessa.

Milloin virke on liian pitkä?

Tämä on hyvin yksilöllinen kysymys, sillä virkkeen pituus voi olla hyvin subjektiivinen asia. Virkeen voi olla vaikea määritellä tarkkaa pituusrajaa, mutta yleisesti ottaen, jos virkkeessä on enemmän kuin 15 sanaa, kannattaa tarkistaa, olisiko parempi jakaa asia kahteen virkkeeseen. Ehdotonta pituusrajaa ei ole, ja pitkäkin virke voi olla rakenteeltaan selkeä ja helposti hahmotettava.

Miten lauseiden pituus vaikuttaa tekstiin?

Lauseiden pituus vaikuttaa tekstiin siten, että mitä pitemmät virkkeet ovat, sitä useammin tehdään selviä kielivirheitä. Osittain tämä johtuu siitä, että pitkä virke on usein mutkikas. Pitkä virke on kuitenkin jo pelkästään pituutensa takia vaarallinen, koska kirjoittajan itsensäkin on vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutena.

Tuleeko pilkku ilman että?

Että-sanan eteen useimmiten tulee pilkku, mutta tähän on useita poikkeuksia. Esimerkiksi sekä-että-rakenteeseen ei että-sanan eteen juuri koskaan tule pilkkua, koska siinä että-sana ei yleensä aloita sivulausetta.

Mihin mikä viittaa?

Mikä viittaa silloin, kun viittauskohde on koko edeltävä lause, ja kun se on abstrakti, epämääräinen ja rajoiltaan avoin. Toinen hyvä muistisääntö on se, että joka viittaa substantiivi-ilmaukseen ja mikä kokonaiseen lauseeseen.

Mitä ja pilkku?

Sanaparin mitä–sitä, milloin–milloin, toisaalta–toisaalta, osaksi–osaksi sisältävät ilmaukset ovat tasapainoisia eli symmetrisiä rakenteita. Näiden keskenään rinnasteisten osien välissä käytetään pilkkua: Mitä korkeammalla aurinko on, sitä enemmän altistumme ultraviolettisäteilylle.

Pilkkua käytetään sanaparin mitä ja sitä välissä, koska ne ovat tasapainoisia eli symmetrisiä rakenteita. Sanaparin mitä ja sitä välissä oleva pilkku auttaa lukijaa ymmärtämään, että ne ovat tasapainoisia eli symmetrisiä rakenteita.

Tuleeko myös sanan eteen pilkku?

Sanan ”myös” eteen tulee aina pilkku, koska se on yhdyssana. Yhdyssanat muodostuvat usein toisistaan riippumattomista sanoista, kuten esimerkiksi ”paitsi” ja ”myös”. Yhdyssanaa käytetään usein lauseen tasapainottamiseen tai tarkentamiseen.

Milloin pilkku kuin sanan eteen?

Pilkkua kuin sanan eteen käytetään yleensä vertailevassa rakenteessa, kun halutaan korostaa, että joku on todella mukava tai joku muu on todella epämukava.

Miten kirjoitetaan sekä että?

Sekä että kirjoitetaan yhdellä kirjaimella, kuten mikä tahansa muu rinnastuskonjunktio. Esimerkkilauseissa sekä että voi olla myös painokkaampi kuin pelkkä ja, mikäli halutaan korostaa kahden asian samankaltaisuutta tai tärkeyttä.

Mitä pronomini tarkoittaa?

Pronomini on sana, jota käytetään ensinnäkin substantiivi-ilmauksen ”sijaisena” viittaamassa joko tekstissä mainittuun ilmaukseen tai tilanteessa ihmiseen, eläimeen, esineeseen, asiaan tms. (se, hän, minä, joku). Pronomineja käytetään myös apuverbeinä (ovatko he ystäviä?) ja määrittelemättömissä lauseissa (joku määrittelemätön henkilö tuli paikalle).

Onko siellä pronomini?

Ei ole tietoa, onko siellä pronomini vai ei.

Mikä ero virkkeellä ja lauseella?

Virkkeellä tarkoitetaan yhden tai useamman sanan muodostamaa ilmaisua, joka kuvaa tiettyä toimintoa tai tapahtumaa. Lauseessa on taasen selvä alku ja loppu, ja se voidaan jakaa subjektiin ja predikaattiin. Lauseessa on myös yksi persoonamuotoinen verbi, joka taipuu persoona- ja aikamuodoissa.

Montako lausetta on virkkeessä?

Virkkeessä on yhtä monta lausetta kuin siinä on predikaatteja.

Voiko vaikka sanalla aloittaa lauseen?

Vaikka on monipuolinen ja käytännöllinen sana, joka sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Se voi tehostaa, tarkoittaa jotain tietyä tai jopa pysäyttää.

Tuleeko kiitoksen jälkeen pilkku?

Kiitos on yleensä lyhyt lause, joten siihen ei tarvitse erottaa sivulauseita pilkulla. Sivulause voidaan kuitenkin erottaa pilkulla, jos halutaan korostaa, että se on tärkeä.

Tuleeko mutta sanaa ennen pilkku?

Lääkärit hyväksyvät akupunktion mutta eivät ginsengjuurta. (Mutta-sanalla alkava jakso ei ole kokonainen päälause → uuden säännön mukaan ei pilkkua. Mahdollinen myös: Lääkärit hyväksyvät akupunktion, mutta eivät ginsengjuurta.)

Kielitoimiston ohjeen mukaan mutta-sanaa ei tarvitse erottaa pilkulla, jos se aloittaa jakson, joka ei ole itsenäinen päälause. Tämä on uusi sääntö, joka otettiin käyttöön vuonna 2014.

Tuleeko pilkun jälkeen iso kirjain?

Pilkun jälkeen ei tarvitse kirjoittaa iso kirjain, vaan seuraava lause aloitetaan pienellä alkukirjaimella.

Tuleeko kahden Päälauseen väliin pilkku?

Voit käyttää pilkkua kahden päälauseen välillä, jos yhdistät niitä rinnastuskonjunktiolla, kuten ’ja’. Kesäkuussa ystävykset matkustelivat Yhdysvalloissa, ja heinäkuussa he olivat viikon Kanadan puolella.

Mikä on epäsuora esitys?

Epäsuora esitys on referaattia, joka esittää kertojan tulkinnan aiemmin sanotusta ja on muokattu kertojan tekstiin ja puhetilanteeseen sopivaksi ja syntaktisesti johtolauseen osaksi.

Onko sataa lause?

Subjekti on tärkeä osa lauseita, ja sataa ei ole subjekti. Sataa ei ole myöskään verbisi, joten se ei ole lause.

Kumpi ensin aika vai paikka?

Aika tai paikka? En tiedä.

Milloin käytetään whose?

Whose-relatiivipronominia voidaan käyttää, kun viitataan omistajaan tai asioihin tai eläimiin. Käytä sitä, kun haluat osoittaa omistajan tai omistajuuden. Esimerkiksi: ”Hän on opiskelija, jonka asuntola voitti kestävänkehityksen palkinnon.”

Mikä on Relatiivilauseen tekijä?

Relatiivilauseen tekijä on relatiivipronomini, verbistä tai vaihtoehtoisista elementeistä muodostettu lausetehtävä. Sen tehtävänä on määrittää tietty relatiivikohde. Relatiivilauseen tekijää käytetään yleensä silloin, kun halutaan osoittaa tietty relatiivikohde tai kun halutaan korostaa sitä.

Mikä on Apuverbi englanti?

Apuverbi on verbi, jota käytetään yhdessä pääverbin kanssa verbilauseen muodostamiseksi. Apuverbejä kutsutaan myös apuverbeiksi. Yleisimmät apuverbit englannissa ovat be, do ja have. Muita apuverbejä ovat can, could, may, might, must, shall, should, will ja would.

Milloin tulee kysymysmerkki?

Kysymysmerkki tulee, kun päälause on kysyvä. Kysymysmerkkiä ei käytetä, jos vain sivulause on kysyvä eli kyseessä on epäsuora kysymyslause.

Jätä kommentti